Vikarer

På en skole kan det ikke undgås, at der vil være vikartimer. Der er lærerfravær, der skyldes overenskomstmæssige rettigheder såsom omsorgsdage, særlige feriedage, barnets første og anden sygedag og forskellige orlovsmuligheder - dertil kommer egne sygedage.
Der er også arbejdsrelateret fravær såsom kurser, lejrture, ekskursioner og lignende. Det arbejdsrelaterede fravær regulerer vi ledelsesmæssigt, hvis den enkelte lærer derudover har en del fravær.

Vikartimer er et vilkår, og derfor har ledelsen lavet følgende retningslinjer, så vi bedst muligt sikrer en høj kvalitet i vores vikardækning, og så vi også her lever op til den høje faglighed, der kendetegner Forældreskolen. Der er dag-til-dag-vikardækningen, og så er der det kendte fravær, der strækker sig over en længere periode.

Rekruttering
Vi modtager en del uopfordrede ansøgninger i løbet af året fra personer, der ønsker at være tilkaldevikarer. Vi går efter at finde vikarer med relevante erfaringer fra lignende job og gode faglige kvalifikationer. Derudover laver vi aftaler med lærerstuderende, som har gjort sig godt bemærket i deres praktikperioder her på skolen. Vi laver også stillingsopslag på læreruddannelserne, hvis vi skal bruge en vikar, der har et bestemt linjefag.

Vikaren
På Forældreskolen består vores vikarkorps af læreruddannede, lærerstuderende samt studerende fra universitetet eller lignende videregående uddannelsesinstitutioner og enkelte unge mennesker, der lige er blevet færdige med en ungdomsuddannelse.

Planlægning af timerne (dag-til-dag-vikardækningen)
Der skal foregå undervisning − også når det ikke er den faste lærer, der underviser klassen. Det sikrer vi ved, at den fraværende lærer udarbejder en vikarplan, som vikaren skal følge. Også når fraværet skyldes sygdom, der strækker sig over flere dage, udarbejdes der en plan til vikaren. Dette foregår elektronisk. I systemet skriver vikaren tilbage til læreren, så læreren ved, hvordan timerne er forløbet, og hvor langt man er kommet i det planlagte pensum. I enkelte tilfælde kan det ikke lade sige, og så kigger vi i den vikarmappe, som lærerne laver fra skoleårets begyndelse. Ellers søger vi hjælp hos kollegaer, som kommer med forslag til undervisningsaktiviteter.

Planlægning af timerne (længerevarende vikardækning)
Når der er tale om et længerevarende fravær, er det den samme vikar, der læser fagtimerne i den enkelte klasse. På den måde bliver vikaren til den ’rigtige’ lærer. Da vi går efter, at vikaren er faglig stærk og kan planlægge undervisningen selvstændigt, vil denne vikar ofte være en tidligere lærer på skolen (efterlønner), eller en læreruddannet/lærerstuderende med faget som linjefag. Ledelsen følger forløbet gennem dialog med vikaren, er med i enkelte lektioner og har samtaler med klassen, så der er føling med, hvordan eleverne oplever det. Der kan også være koblet en lærer på vikaren som sparringspartner.

Så vidt muligt er der en overlevering mellem den faste lærer og vikaren, og der tages udgangspunkt i den årsplan, der ligger for faget.

Ledelsen orienterer klassens forældre, når der er tale om et længerevarende fravær og orienterer om, hvem der skal læse lektionerne.

Opfølgning på vikarers indsats
Inden tilkaldevikaren begynder med undervisning, har ledelsen gennemgået retningslinjer for adfærd, regler for omgangstone og andre praktiske oplysninger med vikaren. Ledelsen er løbende i dialog med vikaren om, hvordan det går, og om der er nogle udfordringer. Ledelsen er også med i enkelte af lektionerne, så vi kan yde sparring.

Vi tilstræber at bruge de samme vikarer, så de hurtigt opnår et godt kendskab til skolens kultur, eleverne og lærerne, og dermed kan levere en undervisning, der så vidt muligt ligner elevernes dagligdag. Vi opnår også, at vikarerne er i dialog med de lærere, de har vikarieret for og dermed får vendt oplysninger og spørgsmål, der måtte være opstået.

Registrering af vikartimer i de enkelte klasser
Alle vikartimer bliver registreret, og vi kan derfor trække data, der både kobler sig på den enkelte lærers fravær og på den enkelte klasses samlede antal vikartimer og fordelingen på fag. Disse data holder vi løbende øje med, og viser det sig, at en lærer har et højt fravær i et fag i en bestemt klasse, så går vi efter at vikardække disse timer med den samme vikar. Denne vikar har kvalifikationer, der gør, at han/hun kan sætte sig ind i det faglige stof.