Hvad er Spiren?

På Forældreskolen er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Derfor har vi oprettet ressourcecentret Spiren, som varetager undervisning af og støtte til børn med særlige behov, der er indstillet af lærere, pædagoger eller henvist af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Spiren er et fagligt team og forum bestående af skolens pædagogiske afdelingsleder, ressourcelærere, AKT-lærer, danskvejledere og matematikvejleder. Fokus ligger på elevernes ressourcer og potentialer, og der arbejdes ud fra et anerkendende børnesyn.

Ressourcecentret er således omdrejningspunkt for skolens arbejde med inklusion, fagligt og socialt. Dette sker ud fra henholdsvis forebyggende, foregribende og indgribende indsatser og tiltag i både klasser, med grupper af elever og gennem særligt tilrettelagte forløb for enkelte elever. Det har stor betydning for arbejdet med inklusion, at vi arbejder mere forebyggende end indgribende. I Spiren samarbejdes der således med skolens lærere om aktiviteter, der skal fremme trivsel og læring og dermed forebygge, at vanskeligheder opstår. Konstateres der begyndende vanskeligheder hos en elev, søger vi at foregribe, at det forværres og gør derfor en særlig indsats for at forhindre, at dette sker. De indgribende indsatser er aktiviteter, der går i stedet for eller ydes som supplement til den almindelige undervisning – for eksempel specialundervisning.

Specialundervisningen forsøges tilrettelagt således, at arbejdet med inklusion imødekommes bedst muligt. Ressourcelæreren kan deltage i klassen og yde støtte i et samarbejde med læreren. Nogle elever vil modtage special- og støtteundervisning efter et fast tilrettelagt skema, mens andre elever med behov tilbydes mere fleksible tilbud af kortere eller længere varighed. I ressourcecenteret drøftes og planlægges de forskellige tilbud, og der ses på, hvilke muligheder og løsninger der gavner den enkelte elev.

I Spiren yder vi hjælp på forskellige områder:

  • Læseprøver med stigende sværhedsgrad, 1.-9. klasse
  • Staveprøver fra slutningen af 2.-9. klasse
  • Klasselæsekurser i 2.- og 3. klasse
  • Læseløft i 1. klasse
  • Intensive læsekurser for enkelte elever eller mindre grupper
  • Intensive stavekurser for enkelte elever eller mindre grupper
  • Intensive matematikkurser for enkelte elever eller mindre grupper
  • Vedvarende specialundervisning
  • Støtte i klassen.