Optagelsesprocedure

På Forældreskolen optager vi som udgangspunkt nye elever i 0., 7. og 8.klasse. Opstår der en ledig plads i en af Forældreskolens øvrige klasser, kontakter vi forældrene til den elev, der står øverst på vores venteliste. Forældrene inviteres herefter til en indledende forældresamtale med den pædagogisk leder. Er der efter mødet enig om, at et skoleskifte til Forældreskolen er aktuelt, indkaldes der til endnu et møde, hvor elev og klasselærer også deltager. 

0. klasser
Hvert år i september afholdes informationsmøde for forældre til de kommende børnehaveklasseelever, der er noteret på skolens venteliste. På mødet orienterer skoleleder, børnehaveklasseledere, pædagogisk leder for indskoling og SFO samt skolesekretær om skolestart og skoleliv på Forældreskolen. På mødet er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål, og slutteligt vises forældrene rundt i børnehaveklasserne og SFO’en.

Efter mødet udsendes indmeldelsesblanket til de 20 første drenge og de 20 første piger på skolens venteliste, hvis forældrene har tilkendegivet ønske om skolestart på Forældreskolen.

Læs mere om introduktionsforløbet for 0. klasserne på Forældreskolen her.

 

7. og 8. klasser
Forældreskolen er tosporet til og med 6. klasse. Fra 7. klasse oprettes yderligere et spor og endnu et i 8. klasse.

Hvert år i januar afholdes informationsaftener om skolens to nye klasser, 7Z og 8Q. På møderne deltager skolelederen, den pædagogiske leder, de kommende klasselærere samt to nuværende elever.

For at blive invitereret til skolens informationsaften, skal eleven være noteret på skolens venteliste.

Skolelederen orienterer overordnet om skolens virke, mens klasselærerne beskriver hverdagen med fokus på såvel det faglige som det sociale. De nuværende elever fortæller om deres oplevelser og udfordringer med hensyn til skoleskift og om hverdagen på Forældreskolen. I forlængelse af orienteringerne er der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Efter informationsaftenerne afholdes indskrivningssamtaler med elever, der er noteret på skolens venteliste. Ved samtalerne deltager skoleleder/pædagogisk leder og klasselærer.

Der afholdes intro-aften for de to nye klasser i juni. På mødet får eleverne lejlighed til at hilse på hinanden og deres kommende faglærere.

Vi lægger vægt på, at eleverne får en god skolestart, og at de hurtigt lærer hinanden at kende. For at understøtte denne proces arrangeres der en introduktionsdag for henholdsvis 7Z og 8Q. Dagen afholdes på Friluftscenter Sprækkebjerg ved Hammel.

Læs mere om Forældreskolens 7. og 8. klasser her.