Rygepolitik på Forældreskolen

 

Lov om ændring af røgfrie miljøer:

§ 1. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.

Stk. 2. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft.

»§ 7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område.

 

Rygning i skoledagen:

Ovenstående uddrag af lov om røgfrie miljøer slår fast, at det ikke er tilladt at ryge på skolens område. Dette gælder både ansatte, elever, skolens forældre samt andre personer, som har deres gang på skolen.

  • På Forældreskolen er det besluttet, at al rygning på og ved skolens matrikel ikke er tilladt.
    Vi ønsker at skoletiden er røgfri, det betyder at der ikke kan ryges i pauser eller i mellemtimer hvor man efterfølgende skal have undervisning i en klasse. Forbuddet gælder også ved arrangementer på skolen, og når skolens lokaler lånes ud.

 

Rygning ved møder på skolen i personalegruppen efter undervisningens ophør samt ophør af tilsynsforpligtigelse:

Skolen kan forlades i mellemtimer efter undervisningens ophør og ved aftalt mellemtid mellem andre arbejdsfunktioner f.eks. skole/hjemsamtaler, møder mm.

Har en medarbejder mellemtimer imellem elevtid og fx et møde på skolen om aftenen, og denne tid tilbringes væk fra skolen, er rygning en privatsag, så længe rygning ikke foregår på og ved skolens matrikel.

 

Rygning på lejrskoler/skolerejser/ekskursioner:

Medarbejderne på skolen er vigtige voksne i børn og unges liv. Børn og unge identificerer sig i et vist omfang med deres lærere/pædagoger og bliver præget af deres holdninger og adfærd. Derfor bør skolens medarbejdere aldrig ryge sammen med eleverne, heller ikke på lejrskoler/skolerejser/ekskursioner. Dette gælder både på ud- og hjemrejsen og ved deltagelse i det planlagte dagsprogram. Yderligere må rygeren ikke udsætte andre voksne for ufrivillig passiv rygning.

 

Elektriske cigaretter (damp):

På Forældreskolen gælder der de samme regler for elektriske cigaretter, som for andre former for rygning, herunder også snus.

 

Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes:

Ledelsen på en arbejdsplads har ansvaret for, at alle gældende regler overholdes. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken.
Eventuelle overtrædelser af rygepolitikken vil blive betragtet som enhver anden overtrædelse af institutionens interne regler og kan i sidste ende få ansættelsesretlige konsekvenser i form af påtale eller advarsel.

 

Der kan ikke dispenseres fra rygepolitikken.

 

Aarhus den 2. september 2021