Specialundervisningen på Forældreskolen

Lærere tilknyttet Spiren

Anne Smed Vestergaard

Anne Sofie Krogh

Birgitte Schacksen

Dorthe Bendixen

Helle Nørgaard

Helle Bachmann

Ingeborg Kjær Hansen

 

Per Agerskov

Mette Grønborg

Merete Honoré

 

Ressourcecenteret "Spiren" - hvem er vi?

På Forældreskolen er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således undervisning af og støtte til børn med særlige behov, der er indstillet af lærere, pædagoger eller henvist af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Ressourcecenteret er et fagligt team og forum bestående af skolens pædagogiske afdelingsleder, ressourcelærere, AKT-lærer, danskvejledere, matematikvejleder. I Ressourcecenteret er der fokus på elevernes ressourcer og potentialer og der arbejdes ud fra et anerkendende børnesyn.

Ressourcecenteret er således omdrejningspunkt for skolens arbejde med inklusion fagligt og socialt. Dette sker ud fra hhv. forebyggende, foregribende og indgribende indsatser og tiltag i både klasser, med grupper af elever og gennem særlig tilrettelagte forløb for enkelte elever. Det har stor betydning for arbejdet med inklusion, at vi arbejder mere forebyggende end indgribende. I Ressourcecenteret arbejdes der således sammen med skolens lærere om aktiviteter, der skal fremme trivsel og læring og dermed forebygge, at vanskeligheder opstår. Konstateres der begyndende vanskeligheder, søger vi at foregribe, at det forværres og gør derfor en særlig indsats for at forhindre, at dette sker. De indgribende indsatser er aktiviteter, der går i stedet for eller ydes som supplement til den almindelige undervisning – f.eks. specialundervisning. Specialundervisningen forsøges tilrettelagt således, at arbejdet med inklusion imødekommes bedst muligt. Ressourcelæreren kan deltage i klassen og yde støtte i et samarbejde med læreren. Nogle elever vil modtage special- og støtteundervisning efter et fast tilrettelagt skema, mens andre elever med behov tilbydes mere fleksible tilbud af kortere eller længere varighed. I Ressourcecenteret drøftes og planlægges de forskellige tilbud, og der ses på hvilke muligheder og løsninger, der gavner den enkelte elev.

I Spiren yder vi hjælp på forskellige områder:

  • Læseprøver med stigende sværhedsgrad 1. – 9. klasse
  • Staveprøver fra slutningen af 2. – 9. klasse
  • Klasselæsekurser i 2. og 3. klasse
  • Læseløft i 1. klasse
  • Intensive læsekurser for enkelte elever / mindre grupper
  • Intensive stavekurser for enkelte elever / mindre grupper
  • Intensive matematikkurser for enkelte elever / mindre grupper
  • Vedvarende specialundervisning
  • Støtte i klassen

Søren Michelsen