Evaluering af skolens samlede undervisning

 

I skoleåret 2016/2017 evalueres afviklingen af projektopgaven på 9. årgang samt på de projektopgaver, der gennemføres på 7. og 8. årgang.

I evalueringen af projektopgaven på 9. årgang viste der sig behov for også at evaluere arbejdet med projektopgaver på 7. og 8. årgang.

Evalueringen har resulteret i to arbejdspapirer til henholdsvis lærere og elever.

Elev-pjece

Lærer-pjece

 

Tidligere evalueringer - evaluering af danskundervisningen i indskolingen

Forældreskolens værdier

  • Faglighed, tryghed, respekt, engagement, loyalitet, udvikling – et inspirerende læringsmiljø.

Fælles mål

  • Evalueringsgruppen har brugt Fælles Mål som fælles referenceramme i debatterne.

Ressourcecenterets rolle

  • Evaluering af læse- og staveudvikling i samarbejde med lærerne.
  • Læseløft, ”forebyggende” aktiviteter.
  • Egentlig støtte.

Bibliotekets funktion

  • Sammensætning af bogkasser til frilæsning.
  • Vejledning af elever og lærere.
  • Biblioteksundervisning.

Konklusion

Der er i evalueringsgruppen bred enighed om, at danskundervisningen i indskolingen i høj grad afspejler Forældreskolens værdier og lever op til Fælles Mål. Dog er der behov for at give de fysiske rammer i 0.-1. Klasse et løft, både hvad angår lokaler, indretning, IT, osv. De fysiske rammer sætter en begrænsning på de didaktiske udfoldelsesmuligheder og stiller store krav til lærernes opfindsomhed i forhold til at skabe ”et inspirerende læringsmiljø”.

Evalueringsgruppen ser endvidere en værdi i, at vi forbedrer samarbejdet mellem indskolingslærerne, fx ved at lave fælles faglige projekter på tværs af klasserne omkring læsning, værksteder, mm. Vi er særligt gode til at tilrettelægge undervisning under ordnede forhold, hvilket er med til at gøre det trygt og overskueligt for eleverne at gå i skole. Vi lægger stor vægt på værdien tryghed, da det er en forudsætning for høj faglighed og den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.

Vi gør desuden meget ud af at etablere et godt samarbejde med forældrene - ikke mindst omkring læsning. Vi mener, det kunne være en god idé at arbejde med tablets i indskolingen, fx i forbindelse med bogstavtræning. Vi finder det vigtigt at arbejde bredt med IT.

Hvilke tegn kan vi se på, at eleverne lærer det, de skal

Læsning og skrivning: Eleverne klarer sig generelt over normalfordelingen i de standardiserede tests. Vi har en god struktur på læseindlæringsaktiviteterne og sætter generelt tidligt ind i forhold til elever med læsevanskeligheder. Vi oplever generelt glade elever, der har læse- og skriveglæde, og som er engagerede og optagede af at blive dygtige til både læsning og skrivning.

Fremgangsmåde i evalueringsprojektet

Evalueringsudvalget har lagt vægt på at få beskrevet undervisningsmaterialer og aktiviteter på de enkelte klassetrin for derigennem at skabe tydelighed over undervisningens indhold. Disse beskrivelser følger nedenfor og skal naturligvis ses som vejledende. Der er naturligvis forskel på hvordan den enkelte lærer bruger de forskellige materialer og hvilke materialer og aktiviteter, den enkelte lærer vægtlægger i sin tilrettelæggelse af undervisningen. Citater fra Fælles Mål er udeladt i beskrivelserne, men evalueringsgruppen har brugt en del tid på at diskutere og evaluere undervisningen set i forhold til Fælles Mål. Det er vores helt klare vurdering, at undervisningen i dansk i indskolingen på Forældreskolen lever op til de trinmål, der er opstillet for dansk.

Opfølgningsplan

Der indkøbes nye møbler til klasselokalerne, så fleksibel indretning bliver muliggjort.

Der etableres et indskolingsudvalg til styrkelse af samarbejdet mellem medarbejdergrupperne i indskolingen.

Der sættes fokus på digitale læremidler til skolens yngste elever.