Fripladstilskud

 

Forældreskolen yder med tilskud fra Fordelingssekretariatet fripladstilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.

Så snart fordelingen af fripladstilskud er afsluttet i december 2017, bliver alle ansøgere orienteret pr. brev.
Ansøgere der er bevilliget tilskud vil modtage refusion for perioden august til december og s
kolepengene fra januar til og med juni vil blive reguleret med det beregnede tilskud.

Ansøgning om fripladstilskud til skoleåret 2017-2018 skal være skolens kontor i hænde senest fredag den 25. august 2017 klokken 12:00.
Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning sker ved udfyldelse og aflevering af et eller flere af nedenstående skemaer.

Ansøgningsskemaer til skoleåret 2017/2018 kan hentes her:

  skolepenge 2017-2018

  SFO 2017-2018

  skolepenge og SFO 2017-2018

Ifølge friskoleloven fordeles tilskuddene til friplads mellem skolerne af Fordelingssekretariatet, hvis vedtægter godkendes af Børne- og Undervisningsministeren.

Ifølge disse vedtægter fastsætter bestyrelsen for Fordelingssekretariatet de nærmere retningslinier for fordeling af tilskuddene.

I Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag står bl.a.:

 1. Kriterierne for tildeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordningen fastsættes af Fordelingssekretariatet.
 2. Fordelingssekretariatet udarbejder hvert år en indkomstbaseret, pris- og løntalsreguleret fordelingsnøgle og fastlægger årets maksimale forældrebetaling, der kan gives tilskud til.
 3. Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5/9 kan søge om fripladstilskud.
 4. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives af og afleveres til skolen for enhver elev, som ønskes omfattet af tilskudsmuligheden.
 5. Skolen kan få tildelt fripladstilskud på grundlag af ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor fordelingsnøglens indkomstgrænser.
 6. Forældrenes CPR-numre, adresse og underskrift skal fremgå af ansøgningsskemaet.
 7. Forældrene og skolen skal med deres underskrift give Fordelingssekretariatet tilladelse til at indhente alle relevante oplysninger hos SKAT, CPR og andre offentlige registre med betydning for Fordelingssekretariatets behandling af ansøgningen.
 8. På baggrund af skolernes indberettede CPR-numre rekvirerer Fordelingssekretariatet de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger fra offentlige registre, herunder følgende indkomstoplysninger hos SKAT, til beregning af forældrenes indkomstgrundlag:
  a. Personlig indkomst
  b. Kapitalindkomst (positiv nettokapitalindkomst)
  c. Aktieindkomst (kun aktieindkomst, der beskattes med 42%)
 9. Indkomstoplysningerne, der lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget er indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.
 10. Indkomstgrundlaget nedsættes med 10.000 kr (pl-reguleret), for hver af elevens hjemmeboende søskende, der er under 18 år pr. den 5/9 i skoleåret. I beregningen kan max. indgå 3 søskende.