Elevrådet

 

Forretningsorden for Forældreskolens elevråd

1. Forældreskolens elevråd består af repræsentanter fra 5. - 9. klasse.
De små klasser vil også blive inddraget. Klasserne fra 0. – 4 klasse vælger også repræsentanter som bliver talerør til det store elevråd. Elevrådet har til opgave at sikre, at de små elevers mening også kommer på dagsordenen. 

2. Hvert år i august måned vælger hver klasse fra 5. – 9. klasse én repræsentant samt én suppleant til elevrådet. Valget gælder for indeværende skoleår. Klassen aftaler selv, hvordan valget skal foregå. Elevrådsrepræsentanterne deltager i elevrådets møder og skal inddrage klassen i elevrådets arbejde såvel før som efter elevrådsmøderne. Bemærk, at suppleanten kun deltager i møderne, såfremt repræsentanten er forhindret eller at andet fremgår af mødeindkaldelsen.

3. På det sidste møde inden sommerferien vælger elevrådet en formand for det kommende skoleår.

4. På det første møde i det nye skoleår vælges en næstformand for det indeværende skoleår. Såfremt både formand og næstformand går i 9. klasse det pågældende år, vælger elevrådet allerede på det førstkommende møde efter jul en formand for det kommende skoleår. Alle elever fra kommende 5. – 9. klasse kan stille op til valg. Man kan ikke blive tvunget til at stille op. Man kan kun blive valgt til én post. Det tilstræbes, at formanden og næstformanden vælges blandt elevrepræsentanter fra 8. og 9. klasse. Valget gælder for det kommende skoleår.

5. Såfremt der er mere end en kandidat til formandsposten, bliver valgtaler udelukkende fremført på det møde, hvor afstemningen finder sted. Her har alle, inklusiv kandidaterne, såfremt de allerede sidder i elevrådet, mulighed for at stemme. Det tolereres ikke at der føres yderligere valgkampagne, hverken skriftligt eller verbalt, før selve valgmødet.

6. Elevrådets kontaktlærer indkalder formand og næstformand til et koordinerende møde i løbet af august måned. Her udarbejdes forslag til datoer af årets møder.

 7. Elevrådets kontaktlærer indkalder til skoleårets første elevrådsmøde i løbet af august /september måned. Det tilstræbes, at elevrådet samles ca. en gang om måneden i perioden september til maj, dog med undtagelse af december måned. I forbindelse med planlægning og afvikling af særlige arrangementer kan der indkaldes til ekstraordinære møder.

 8. Senest en uge før et elevrådsmøde udsender kontaktlæreren eller formanden dagsorden for mødet. Hvis de enkelte klasser vil have punkter på dagsordenen, skal elevrådsformanden have besked senest 10 dage før mødet afholdes. Punkter til dagsordenen sendes til elevrådet via ElevIntra. Dagsorden til møderne udarbejdes af kontaktlæreren i samarbejde med formand og næstformand.

9. Senest en uge efter et elevrådsmøde udsender kontaktlæreren referat af mødet. Referatet sendes til elevrådet via ElevIntra samt til lærerne. Skolens sekretær lægger endvidere referatet på skolens hjemmeside.

 10. Elevrådet kan kun vedtage et forslag, som er på dagsordenen. Et forslag vedtages, hvis der er flere stemmer for end imod. Der kan ikke vedtages forslag under punktet, ”Eventuelt.”

 

Forældreskolens Elevrådsvalg 2017

Når man melder sig som kandidat til elevrådet, og vælger at gå ind i elevrådsarbejdet er det vigtigt, at man tager sin opgave alvorligt.

Man skal, så vidt det overhovedet er muligt, deltage i alle møder.

Man må ikke fravælge et møde, fordi man tilfældigvis lige har sit yndlingsfag.

Det er også vigtigt, at man udadtil viser, at man går op i elevrådsarbejdet, og at man i klassen er en god repræsentant, der seriøst formidler diskussionspunkter og beslutninger videre.

Det er vigtigt, at alle forstår følgende punkter inden der vælges nye repræsentanter. Det er nødvendigt at læse proceduren op mindst dagen før, så alle interesserede kandidater har mulighed for at forberede sig på valget.

 

Valgprocedure

  • Der skal vælges 1 repræsentant og 1 suppleant i hver klasse.
  • Hver elev i klassen kan afgive to stemmer på samme stemmeseddel.
  • Der stemmes anonymt.
  • Der må gerne vælges repræsentanter af samme køn.
  • Man kan godt vælges igen, selvom man har været i elevrådet før.
  • Hvis kandidaterne ønsker at holde valgtale skal der afsættes tid til dette.
  • Til sidst tælles stemmerne op. Den der får flest stemmer bliver repræsentant og næstflest bliver suppleant. Ved stemmelighed fortages omvalg kun med de to kandidater. Den der her får flest stemmer bliver repræsentant og næstflest suppleant.

Er en repræsentant af en eller anden grund nødt til at forlade elevrådet, kan en suppleant rykke på dennes plads. Klassen vælger selv en ny suppleant sammen med klasselæreren.